04 بهمن 1399 09:06:41 ق.ظ

دانشگاه کوثر از تاریخ 1399/08/01 به آبیک ساختمان دانشگاه بصیر منتقل میشود و از تاریخ 1399/08/10 پاسخگو خواهد بود شماره تماس02833574030,09923183469

دانشگاه کوثر از تاریخ 1399/08/01 به آبیک ساختمان دانشگاه بصیر منتقل میشود و از تاریخ 1399/08/10 پاسخگو خواهد بود شماره تماس02833574030, 09923183469